• کاتبان قرآن
    نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی

    « کاتبان قرآن کریم »

    نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی « کاتبان قرآن کریم» برگزار می شود نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی ( نسخ و ثلث) با عنوان « کاتبان قرآن کریم» توسط حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزار می…