• استاد سیدرضی صدرالدینی
  دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز

  با استاد سیدرضی صدرالدینی

  دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز با استاد سیدرضی صدرالدینی

 • جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز
  گزارش تصویری

  جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز

  تصاویری از جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز ۹۶/۹/۲۳  

 • رسول جدیدالاسلام

  رسول جدیدالاسلام

  رسول جدید الاسلام معاونت شورای انجمن خوشنویسان تبریز تاریخ دریافت مدرک ممتاز ۱۳۶۱ نام اساتید در خط نستعلیق استاد رسام و استاد امیرخانی و در خط شکسته نستعلیق استاد وجدنیا و استاد عطارچیان…

 • رسول جدیدالاسلام

  رسول جدیدالاسلام

  رسول جدید الاسلام معاونت شورای انجمن خوشنویسان تبریز تاریخ دریافت مدرک ممتاز ۱۳۶۱ نام اساتید در خط نستعلیق استاد رسام و استاد امیرخانی و در خط شکسته نستعلیق استاد وجدنیا و استاد عطارچیان…