- انجمن خوشنویسان تبریز - http://miralitabrizi.ir -

مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی

مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی

سخنران : دکتر حمیدرضا قلیچ خانی

زمان : دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶ ساعت ۹ تا ۱۲

مکان : سالن الغدیر دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی