- انجمن خوشنویسان تبریز - http://miralitabrizi.ir -

داوران بخش علمی کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی “واضع خط نستعلیق”

 

دکتر یعقوب آژند
دکتر مهدی محمدزاده
دکتر کریم میرزایی