۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۲:۳۲ ]

تصاویری از نمایشگاه “حافظانه ها”ی استاد یوسف کله جاهی

تصاویری از نمایشگاه “حافظانه ها”ی استاد یوسف کله جاهی در نگارخانه یاسمین تهران

نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی نمایشگاه "حافظانه ها"ی استاد یوسف کله جاهی

    ارسال دیدگاه