گزارش تصویری ۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۲:۰۱ ]

برگزاری جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری میاندوره ۹۷

مراسم تصحیح اوراق آزمون میاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران
جمعه مورخ ۵ بهمن ماه سال ۹۷
دانشگاه علوم قضایی

مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق مراسم تصحیح اوراق

    ارسال دیدگاه