۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۴:۰۰ ]

استاد حسین رسام حقیقی

حسین رسام حقیقی در سال ۱۳۱۸ در تهران دیده به جهان گشود.رسام حقیقی را میتوان پایه گذار شعبه انجمن خوشنویسان ایران در تبریز نامید. او در سال ۱۳۵۳ بنا به دعوت انجمن خوشنویسان ایران جهت راه اندازی مجدد کلاس خوشنویسی به شهر تبریز عزیمت نمود. رسام از علی آقا حسینی بعنوان اولین استاد خوشنویسی خود از سال ۱۳۳۳ یاد میکند.دیگر اساتیدی که ایشان محضر آنها را درک نموده عبارتند از : زنده یاد سید حسین میرخانی،سید حسن میرخانی،زنده یاد علی اکبر کاوه و زنده یاد استاد زرین خط و اغلب خوشنویسان آذربایجان از محضر ایشان کسب فیض نموده اند.

ارسال دیدگاه